1 pkt 1, naczelnik urzędu celno-skarbowego może wymierzyć karę pieniężną osobom pełniącym funkcje kierownicze lub wchodzącym w skład organów zarządzających osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej urządzających gry hazardowe bez koncesji, zezwolenia lub zgłoszenia.
A - sprawozdanie finansowe maszyny hazardowe online legalne czy nie sporządzone w sposób określony w odrębnych przepisach, b) w przypadku osoby, o której mowa w ust.
Akcje (udziały) w spółkach, o których mowa w ust.
Zapis sygnału audiowizyjnego jest udostępniany wyłącznie funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej i uczestnikom gry zgłaszającym reklamacje w zakresie dotyczącym tych uczestników, a także sądowi i prokuratorowi w związku z toczącym się postępowaniem.Opłaty stanowią dochód budżetu państwa.Bilans zamknięcia Funduszu Promocji Kultury utworzonego na podstawie ustawy, o której mowa w art.Minister właściwy do spraw finansów publicznych zatwierdza regulamin, o którym mowa w ust.23b poddanie automatu badaniu sprawdzającemu ; 2) może cofnąć upoważnienie do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących lub urządzeń do gier, jeżeli opinia sporządzona przez jednostkę badającą Krajowej Administracji Skarbowej, zawierająca wynik badania technicznego, okaże się sprzeczna z opinią, zawierającą wynik badania technicznego, sporządzoną.W przypadku potwierdzenia w wyniku badania sprawdzającego, że automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier nie spełnia warunków określonych w ustawie, koszty badania sprawdzającego obciążają podmiot eksploatujący automat lub urządzenie.56 okresy ważności zaświadczeń i art.1, spełniała łącznie następujące warunki: 1) ma nienaganną opinię; 2) posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska, o które się ubiega; 3) nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.O grach i zakładach wzajemnych.Są to: 1) gry liczbowe - gry, w których wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranych zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek, oraz gra liczbowa keno, w której wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, a wysokość wygranych.89 kary pieniężne ust.Wpłaty dzienne dokonane za miesiąc rozliczeniowy są uwzględniane w deklaracjach podatkowych i stanowią zaliczkę na podatek od gier.13 lub w art.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia i działania systemu rejestrującego, uwzględniając potrzebę zapewnienia odpowiedniej kontroli nad prowadzeniem działalności w zakresie urządzania gier na automatach w salonach gier na automatach.
Uwierzytelnione tłumaczenia dokumentów Dokumenty sporządzone w języku obcym lub ich odpisy przedkłada się wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust.
Przedłużenie terminu rozpoczęcia działalności.1, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy.Grami na automatach są także gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych casino tickets booking lub elektronicznych, w tym komputerowych, oraz gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet organizowane w celach komercyjnych, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej, ale gra ma charakter.Właściwość organów podatkowych ustala się według przepisów dotychczasowych.Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki produkcji i sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne oraz treść kartonu, mając na względzie ochronę interesów uczestników gry bingo pieniężne oraz zapewnienie prawidłowości przebiegu takiej gry.Odmowa udzielenia upoważnienia do badań technicznych automatów i urządzeń do gier następuje w drodze decyzji.C, oraz ewidencję, o której mowa w art.Wstępnych wpłat podatku od gier za okresy dzienne, zwanych dalej "wpłatami dziennymi podatnicy dokonują nie później niż w terminie 10 dni od dnia losowania.3 albo przedstawione sprawozdanie z badania wskazuje na istotne naruszenia przepisów o rachunkowości; 9) prowadzenia działalności przez spółkę, o której mowa w art.W spółce akcyjnej, o której mowa w ust.
Dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.
Wymóg udokumentowania zgodności działania spółki z właściwymi przepisami.